Terme van Gebruik
Privaatheidsbeleid
Besprekingsterme en -voorwaardes – Suid-Afrikaanse Instansies

Terme van Gebruik:


Inligting oor Maatskappy:

Hierdie gebruikersooreenkoms stel sekere terme en voorwaardes van gebruik met betrekking tot die webtuiste beskikbaar by http://www.lekkeslaap.co.za ("die LekkeSlaap.co.za-webtuiste" of "hierdie webtuiste") wat deur TravelGround (Pty) Ltd. besit en bedryf word, gebaseer in Suid-Afrika handeldrywend as LekkeSlaap.co.za (registrasienommer 2013/076256/07) (hierna genoem “LekkeSlaap.co.za”) met lede Jonathan Womersley, Justin Womersley, David McLennan en Marcel Van de Ghinste. Ons gebruikersooreenkoms word hieronder uiteengesit. Tensy anders vermeld, is al die klousules in hierdie gebruikersooreenkoms van toepassing op geregistreerde én ongeregistreerde gebruikers van die LekkeSlaap.co.za-webtuiste.

Aanvaarding van Gebruiksooreenkoms:

Hierdie ooreenkoms is geldig en bindend vir-, en afdwingbaar op alle persone met toegang tot hierdie webtuiste of 'n gedeelte daarvan. Lees asseblief hierdie gebruiksooreenkoms sorgvuldig deur aangesien jou gebruik van hierdie webtuiste impliseer dat jy die gebruiksooreenkoms aanvaar en gebind word daadeur. Verlaat die LekkeSlaap.co.za-webtuiste onmiddellik as jy nie die bepalings van hierdie gebruiksooreenkoms aanvaar nie, aangesien verdere gebruik jou outomaties tot hierdie gebruiksooreenkoms verbind, ondanks enige verskille wat jy met die terme van hierdie beleid mag hê.

Toegelate gebruik van inligting op hierdie webtuiste:

 • Jy mag slegs rondblaai op hierdie webtuiste vir legitieme, persoonlike en nie-kommersiële doeleindes en mag nie die webtuiste gebruik vir:
  • i) skadelike doeleindes; of
  • ii) onwettige doeleindes; of
  • iii) die bekendmaking, uitdeel of publikasie van inhoud wat aanstootlik, lasterlik, gereguleerd, foutief, onwaar, verbode, oortredend of skadelik kan wees vir enige persoon; of
  • iv) die skep, stoor en stuur van ongevraagde kommersiële kommunikasie.
 • Name, e-posadresse, telefoon- en faksnommers wat op hierdie webtuiste gepubliseer is, mag nie opgeneem word in enige databasis wat vir elektroniese bemarking of soortgelyke doeleindes gebruik word nie. Geen toestemming word gegee of geïmpliseer dat inligting op hierdie webtuiste gebruik mag word om ongevraagde kommunikasie met LekkeSlaap.co.za te hê nie, en alle regte uitvoerig meegedeel in afdeling 45 van die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies, No. 25 van 2002 (“EKT-wet”) word voorbehou.
 • Indien jy inligting van hierdie webtuiste gebruik en sodoende hierdie gebruikersooreenkoms oortree, behou LekkeSlaap.co.za die reg voor om skadevergoeding te eis en/of strafregtelike stappe teen jou te neem.

Programmatuur en toerusting:

Dit is jou verantwoordelikheid om die nodige apparatuur, programmatuur, kommunikasie-weë en internet-toegangsrekeninge wat jou in staat stel om toegang te verkry tot die internet, hierdie webtuiste en/of die aflaai van inhoud van hierdie webtuiste, op jou eie onkoste aan te skaf en te onderhou.

Intekenbesonderhede en wagwoorde:

Jy onderneem hiermee om enige en alle wagwoorde wat benodig word vir toegang tot, of gebruik van die LekkeSlaap.co.za-webtuiste te bewaar. Jy sal wetlik gebind word deur enige handeling wat op hierdie webtuiste deur enige persoon met toegang tot jou LekkeSlaap.co.za-profiel uitgevoer word. Hiermee vrywaar jy LekkeSlaap.co.za van enige skade, verlies of aanspreeklikheid van enige aard na aanleiding van ongemagtigde toegang tot hierdie webtuiste.

Juistheid van jou inligting:

Jy onderneem hiermee om seker te maak dat al die inligting wat jy aan LekkeSlaap.co.za voorsien korrek is en deurentyd bygewerk word. Dit sluit in, maar is nie beperk tot jou naam en jou woonadres nie. LekkeSlaap.co.za is nie aanspreeklik vir enige skade, verlies of verpligting van enige aard na aanleiding van enige wanvoorstelling deur jou nie. Indien jy versuim om jou inligting teenswoordig en bygewerk te hou, behou ons die reg voor om jou LekkeSlaap.co.za-profiel op te skort of te verwyder.

Intellektuelle eiendomsregte:

 • Tensy anders vermeld is hierdie webtuiste, alle teks, beelde, handelsmerke, handelsname, logo's en ander inhoud hierin vervat, insluitende en sonder beperking, die LekkeSlaap.co.za-logo en alle ontwerpe, teks, grafika, prente, afgelaaide inhoud, inligting, data, programmatuur, klank- en videomateriaal en ander leêrs, domein-name, webblaaie, patente, bronkode, meta-etikette, databasisse, hiperskakels, inhoud en die seleksie en rangskikking daarvan die wettige eiendom van LekkeSlaap.co.za of sy lisensiehouers of gebruikers en word teen inbreuk beskerm deur Suid-Afrikaanse en internasionale kopieregwette en verdrae en mag nie gereproduseer of toegeëien word op enige manier sonder dat LekkeSlaap.co.za (of die ander onderskeidelike eienaars, indien van toepassing) vooraf skriftelike toestemming verleen het nie. Hierdie webtuiste en al sy inhoud en regte daartoe word voorbehou onder die naam LekkeSlaap.co.za © 2009.
 • Tensy spesifiek verbied word deur 'n gepubliseerde kennisgewing op enige webblad van hierdie webtuiste, mag daardie gedeeltes van die webtuiste wat jy redelikerwys benodig vir jou eie privaat, nie-kommersiële doeleindes, besigtig, afgelaai en/of gedruk word, op die voorwaarde dat die toepaslike eienaarskennisgewing en/of teensprake aan die kopie geheg is en dat die inhoud van die webtuiste nie op enige wyse gereproduseer, gewysig, aangepas of verwerk word nie.
 • Behalwe vir bogenoemde word alle ander gebruike van die webtuiste en sy inhoud verbied en sonder om bogenoemde se algemeenheid te beperk, is geen persoon geregtig om inhoud van hierdie aard sonder LekkeSlaap.co.za se skriftelike toestemming vooraf te reproduseer, oor te dra, in die openbaar op te voer, uit te deel, aan te pas, te vertaal, te wysig, saam te bind, saam te smelt, te verdeel, beskikbaar te maak, te gebruik of te eksploiteer vir kommersiële en nie-private gebruik of om afgeleide werke van inhoud van hierdie aard te skep.
 • Jy mag nie die bronkode van hierdie webtuiste wysig, kopieer, gebruik, afbreek, en/of tru-ontwerp nie.
 • Jy mag nie die logo's, ikone of handelsmerke op hierdie webtuiste as hiperskakels of vir enige ander doel gebruik sonder skriftelike toestemming van LekkeSlaap.co.za nie.

Akkuraatheid van inhoud op hierdie webtuiste:

 • LekkeSlaap.co.za onderneem om, binne redelike perke, te verseker dat die inligting wat deur akkommodasie-instansies op hierdie webtuiste voorsien word korrek en op datum is. Die akkommodasie-instansies wat op hierdie webtuiste gelys is, verbind hulself wetlik om ons van inligting te voorsien wat korrek en op datum is. Ons doen egter nie terreininspeksies van die instansies nie. Baie van die inligting op die LekkeSlaap.co.za-webtuiste word op 'n “Wiki”-wyse deur gebruikers gegenereer, en kan dus nie volledig geverifieer word nie. Ons waarborg dus nie die akkuraatheid en volledigheid van die inligting wat voorsien word deur die akkommodasie-instansies wat op hierdie webtuiste gelys is, of die inligting wat deur die gebruikers van die webtuiste voorsien word nie. Jy word aangemoedig om enige onwaar, onakkurate, lasterlike, onwettige, inbreukmakende en/of skadelike inhoud wat op hierdie webtuiste is onder LekkeSlaap.co.za se aandag te bring, en ons sal redelike pogings aanwend om inhoud van hierdie aard, of 'n gedeelte daarvan, te wysig en/of te verwyder indien jy redelike gronde kan voorsien wat bewys dat die inhoud van hierdie aard is.
 • Alhoewel LekkeSlaap.co.za alles in sy vermoë doen om te verseker dat die inligting op die webtuiste op datum en korrek is, is LekkeSlaap.co.za nie aanspreeklik vir enige verlies, skending, skade (hetsy direk, daaruit volgende, algemeen of spesiaal) of enige koste van enige aard wat, direk of indirek, veroorsaak word deur die gebruik van-, voorsiening van- of vertroue op enige inligting of dienste voorsien deur of aan LekkeSlaap.co.za deur hierdie webtuiste nie.
 • Alle tariewe wat op hierdie webtuiste verskyn is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing. Daarenbowe dien alle tariewe wat enige plek op die webtuiste verskyn, behalwe die kwotasie van die akkommodasie-instansie aan jou, net as 'n riglyn. Slegs kwotasies wat direk aan 'n gebruiker deur die LekkeSlaap.co.za-webtuiste aangebied word geld as wetlike aanbiedings.

Diensonderbrekings:

Ons onderneem om ons besprekingsdiens en die tegnologie wat dit ondersteun te handhaaf, maar ons maak geen vertoë of waarborge, geïmpliseerd of andersins, dat, onder andere, die inhoud en inligting wat beskikbaar is op hierdie webtuiste sonder foute of weglatings is, of dat die diens sonder onderbrekings of foute sal wees nie. LekkeSlaap.co.za sal nie aanspreeklik wees vir enige skade, verlies of verpligting van welke aard ook al wat voortspruit uit enige foute wat bestaan, of wat van tyd tot tyd kan ontstaan, in LekkeSlaap.co.za se diens nie. Jy word aangemoedig om enige moontlike foutwerkings of foute aan te meld aan besprekings@lekkeslaap.co.za. Daarenbowe sal LekkeSlaap.co.za nie aanspreeklik wees vir enige direkte of indirekte verlies of skade wat opgedoen is as gevolg van die “kuberkraking” van hierdie webtuiste, beplande of onbeplande onderbrekings, of die optrede van diensverskaffers, insluitende Telkom en alle relevante gasheer- en toerustingverskaffers nie. Hiermee vrywaar jy LekkeSlaap.co.za ten opsigte van enige eis wat vooruitspruit uit enige “kuberkraking” of onderbreking van diens.

Gebruik van hiperskakels:

 • LekkeSlaap.co.za is nie verantwoordelik vir die inhoud, beskikbaarheid, produkte en/of dienste van enige ander webtuiste waarvan af jy toegang tot LekkeSlaap.co.za gekry het, of wat jy via 'n hiperskakel op LekkeSlaap.co.za kan bereik nie.
 • Waar ons 'n hiperskakel na 'n derde party se webtuiste voorsien, doen ons dit in die oortuiging en vertroue dat so 'n webtuiste inligting bevat, of mag bevat, wat relevant is vir LekkeSlaap.co.za. 'n Hiperskakel van hierdie aard gee nie te kenne dat LekkeSlaap.co.za die derde party se webtuiste of sy inhoud, produkte en/of dienste hersien of goedgekeur het nie, dit impliseer ook nie dat LekkeSlaap.co.za die inhoud, produkte en/of dienste van hierdie webtuistes aanbeveel, onderskryf, ondersteun of daarmee assosieer nie.
 • Hierdie webtuiste mag nie op enige manier hoegenaamd geraam word sonder dat toestemming vooraf en skriftelik deur LekkeSlaap.co.za verleen is nie.

Sekuriteit:

 • LekkeSlaap.co.za sal alle redelike stappe neem om die inhoud van hierdie webtuiste en die inligting wat van jou verkry is te beskerm teen ongemagtigde toegang en/of bekendmaking. LekkeSlaap.co.za maak egter geen vertoë en waarborg nie dat die inhoud van hierdie webtuiste heeltemal veilig is nie.
 • Ons beveel aan dat jy anti-virusprogrammatuur installeer voor jy enige inligting van hierdie webtuiste aflaai en seker maak dat hierdie programmatuur versoenbaar is met jou toerusting en gereeld bygewerk word.
 • LekkeSlaap.co.za is onder geen wetlike verpligting om:
  • i) enige inhoud of kommunikasie van of met jou te versleutel nie; of
  • ii) om digitale verifikasie van enige van die bladsye op hierdie webtuiste te voorsien nie.
 • Jy mag nie enige skadelike kode, soos rekenaarvirusse, robotte of spioenware, aan hierdie webtuiste of die bediener en rekenaarnetwerk wat hierdie webtuiste ondersteun, aflewer of probeer aflewer, hetsy doelbewus of weens nalatigheid, nie.
 • Nieteenstaande kriminele vervolging, as jy skadelike kode aan hierdie webtuiste aflewer of probeer aflewer, hetsy doelbewus of weens nalatigheid, vrywaar jy LekkeSlaap.co.za, sonder enige beperking, teen enige en alle verliese, aanspreeklikheid en skade wat LekkeSlaap.co.za mag opdoen as gevolg van so 'n aflewering, poging of skadelike kode.
 • Jy mag nie enige toestel of program ontwikkel, uitreik of gebruik wat ontwerp is om die sekuriteitsmaatreëls van enige beperkte bladsye, produkte of dienste op hierdie webtuiste te verbreek of te oorkom nie, en LekkeSlaap.co.za behou die reg voor om skadevergoeding te eis van enige persone wat direk of indirek betrokke is by die ontwikkeling, gebruik en uitreiking van sulke toestelle of programme.
 • As jy enige van die misdrywe pleeg wat uiteengesit word in afdelings 85 tot 88 van die EKT-wet, sal jy, nieteenstaande enige kriminele vervolging, aanspreeklik wees vir enige verlies, verpligtinge en skade wat deur LekkeSlaap.co.za opgedoen kan word as gevolg van of wat verband hou met sulke misdrywe.

Toegang tot die Webtuiste:

 • LekkeSlaap.co.za behou die reg voor om jou toegang tot hierdie webtuiste enige tyd te beperk, op te skort of te beëindig indien jy hierdie gebruiksbepalings volgens LekkeSlaap.co.za oortree het. So 'n beperking, opskorting of beëindiging sal sonder vooroordeel wees jeens enige regte wat LekkeSlaap.co.za teen jou mag hê in verband met so 'n oortreding.
 • LekkeSlaap.co.za het die reg om hierdie webtuiste in sy geheel, of enige afdelings of eienskappe van hierdie webtuiste, te verwyder sonder kennisgewing.
 • LekkeSlaap.co.za bied nie enige waarborge of vertoë dat hierdie webtuiste te alle tye, of op 'n spesifieke tyd, beskikbaar sal wees nie.

Vrywaring:

Tensy andersins hierin aangedui sal LekkeSlaap.co.za nie aan jou aanspreeklik wees vir enige direkte of indirekte verlies of skade wat jy mag ly as gevolg van die gebruik van hierdie webtuiste deur enige party, hoegenaamd en hoe dit ook al ontstaan nie.

Beperking van aanspreeklikheid:

 • In die geval dat, nieteenstaande die oorblywende bepalings van hierdie gebruikersooreenkoms, ons aan jou aanspreeklik is vir enige skade, is hierdie aanspreeklikheid beperk tot die gelde wat jy aan ons betaal het.
 • Hierdie webtuiste word voorsien op 'n “soos dit is”-basis, sonder enige waarborge van welke aard ook al, uitdruklik of geïmpliseer, wat betref die werking van hierdie webtuiste, die akkuraatheid van die inligting of die produkte of dienste waarna verwys word op hierdie webtuiste en is nie saamgestel of voorsien om aan jou individuele behoeftes te voldoen nie. Dit is alleenlik jou verantwoordelikheid om jouself tevrede te stel, voor jy hierdie gebruikersooreenkoms met LekkeSlaap.co.za sluit, dat die diens beskikbaar van en deur hierdie webtuiste sal voldoen aan jou individuele behoeftes en versoenbaar is met jou hardeware en/of programmatuur.
 • Nóg LekkeSlaap.co.za nóg enige van sy lede, werknemers, beamptes, verteenwoordigers, agente, konsultante, verskaffers, diensverskaffers of subkontrakteurs (“Gevrywaarde Partye”), sal aanspreeklik wees vir enige direkte, indirekte, spesiale of daaruitvolgende verliese of skade van welke aard ook al wat die gevolg is van:
  • i) jou toegang tot- of gebruik van hierdie webtuiste; of
  • ii) jou aankoop van/of gebruik van enige van die produkte of dienste beskikbaar op hierdie webtuite; of
  • iii) die onbeskikbaarheid van enige van die produkte of dienste wat op hierdie webtuiste voorsien word; of
  • iv) die onvermoë om toegang tot hierdie webtuiste te kry of die produkte en/of dienste wat op hierdie webtuiste beskikbaar is te gebruik; of
  • v) die gebruik van hiperskakels op hierdie webtuiste of die gebruik van of afhanklikheid van enige webtuiste vanwaar jy hiperskakel tot by of vanaf hierdie webtuiste; of
  • vi) toegang tot of die onvermoë om webtuistes wat met hierdie webtuiste skakel; of
  • vii) toegang en/of gebruik van hierdie webtuiste deur enige persoon vanuit 'n regsgebied waarbinne so 'n aktiwiteit verbode is; of
  • viii) die voorlegging of oordrag van inligting of inhoud op of deur hierdie webtuiste deur jou; of
  • ix) die oortreding van hierdie gebruiksvoorwaardes of enige ander wette, regulasies of reëls deur jou; of
  • x) inligting of inhoud wat jy ingedien het aan LekkeSlaap.co.za wat 'n oortreding is van enige wet of skending van 'n derde party se regte (dit sluit in, maar is nie beperk tot, laster, inbreukmaking op privaatheid, verbreking van vertroue of inbreuk van kopiereg of enige ander intellektuelle eiendomsreg).
 • Hiermee vrywaar jy gevrywaarde partye van enige verliese, skade, aanspreeklikheid, eise en kostes van watter aard ook al wat aangegaan is deur die gevrywaarde partye wat ontstaan uit, of op enige manier verband hou met, (i) tot (x) hierbo.
 • LekkeSlaap.co.za behou die reg voor om enige eise wat ontstaan vanuit bogenoemde te verdedig en te bestuur en jy kom ooreen om ten volle saam te werk met LekkeSlaap.co.za gedurende verderdigings van so 'n aard.
 • Hierdie webtuiste bevat inhoud wat besit word of gelisensieerd is aan LekkeSlaap.co.za. Hierdie inhoud suit in, maar is nie beperk tot, die ontwerp, uitleg, voorkoms en grafika, en mag onderhewig wees an kopiereg en/of ander ontwerp- of intellektuelle eiendomsreg. Jy mag nie sodanige inligting kopieer, dupliseer of gebruik nie, tensy met ons en/of die reghouer ooreengekom, of, vir sover dat sulke gebruik toevallig plaasvind wanneer jy die webtuiste gebruik.

Wysigings van hierdie gebruikersooreenkoms:

LekkeSlaap.co.za behou die reg voor om hierdie gebruikersooreenkoms enige tyd te verander. Enige veranderinge sal op hierdie bladsy aangebring word. Jy word aangemoedig om hierdie gebruikersooreenkoms elke keer na te gaan aan die begin van elke sessie, aangesien dit geag word dat jy die veranderinge (wat in werking tree sodra dit op die webtuiste verskyn) aanvaar as jy aanhou om die webtuiste te gebruik nadat die veranderinge aangebring is.

Wet en regsgebied:

 • Hierdie gebruikersooreenkoms word beheers deur die wette van die Republiek van Suid-Afrika sonder inagneming van die konflik van wette-beginsel.
 • Jy stem in dat enige rede tot aksie wat op grond van hierdie gebruikersooreenkoms ontstaan begin en aangehoor sal word in die toepaslike hof in Suid-Afrika.
 • Jy stem in om jouself tot die persoonlike en eksklusiewe jurisdiksie van die howe in Suid-Afrika te onderwerp.

Algemeen:

 • Vir sover enige gedeelte van hierdie gebruikersooreenkoms ongeldig, onwettig of onafdwingbaar deur enige hof of bevoegte jurisdiksie bevind word, sal so 'n gedeelte afsnybaar wees van die oorblywende bepalings/terme, waarvan almal afdwingbaar sal bly indien van toepassing, en soos toegelaat deur die wet.
 • Hierdie gebruikersooreenkoms, saam met die privaatheidsbeleid en die besprekingsterme en – voorwaardes wat op hierdie webtuiste gepubliseer is, konstitueer die hele ooreenkoms tussen jou en LekkeSlaap.co.za en neem die plek in van enige beloftes, voorstellings, ooreenkomste, beleide en verstandhoudings van welke aard ook al wat vooraf gemaak is.
 • Enige versuim van LekkeSlaap.co.za om enige reg of stipulasie van hierdie gebruikersooreenkoms uit te voer geld nie as 'n kwytskelding van so 'n reg of stipulasie nie. LekkeSlaap.co.za het die reg om regte en verpligtinge in terme van hierdie gebruikersooreenkoms aan 'n derde party te sedeer of toe te ken.

Regskostes:

LekkeSlaap.co.za sal nie aanspreeklik wees vir enige kostes wat deur jou aangegaan is vir professionele advies oor hierdie gebruiksooreenkoms nie.

Bystand:

 • e-pos: besprekings@lekkeslaap.co.za
 • telefoon: 086 002 2103Privaatheidsbeleid

Inligting oor Maatskappy:

Hierdie privaatheidsbeleid sit die dataverwerkingsgebruike met betrekking tot die webtuiste beskikbaar by http://www.lekkeslaap.co.za (“die LekkeSlaap.co.za-webtuiste” of “hierdie webtuiste”) uitgevoer deur die gebruik van die Internet en die Wêreldwye Web deur TravelGround (Edms.) Bpk. wat geleë is in Suid-Afrika en handeldryf as LekkeSlaap.co.za (registrasienommer 2013/076256/07) (hierna genoem “LekkeSlaap.co.za”) met lede Jonathan Womersley, Justin Womersley, David McLennan en Marcel Van de Ghinste. LekkeSlaap.co.za respekteer jou privaatheid. Ons privaatheidsbeleid word hieronder uit een gesit. Tensy anders vermeld, is al die klousules in hierdie beleid van toepassing op die geregistreerde en ongeregistreerde gebruikers van die LekkeSlaap.co.za-webtuiste.

Aanvaarding van Beleid:

Hierdie beleid is geldig, bindend en afdwingbaar op alle persone met toegang tot hierdie webtuiste of 'n gedeelte daarvan. Lees asseblief hierdie beleid noukeurig deur aangesien jou gebruik van hierdie webtuiste impliseer dat jy daarmee instem en gebind word daardeur. As jy nie instem om gebind te word deur die stipulasies van hierdie beleid nie, moet jy die LekkeSlaap.co.za-webtuiste onmiddelik verlaat aangesien verdere gebruik jou onmiddellik tot hierdie beleid verbind, nieteenstaande enige verskille wat jy met die terme van hierdie beleid mag hê.

Tipes inligting wat versamel word:

Wanneer jy registreer by die LekkeSlaap.co.za-webtuiste is dit vir ons nodig om spesifieke inligting oor jou in te samel ten einde die dienste aan jou te lewer wat jy aanvra. Hierdie inligting kan insluit, maar is nie beperk tot, jou:

 • Volle Naam
 • E-posadres
 • Besigheis- of Huisadres
 • Werkgewer / Geaffilieerde Organisasie
 • Kontaktelefoonnommers
 • Geboortedatum
 • Rede vir Besoek van Webwerf
 • Details van enige Advertensie/Affiliaatkannaal wat jou besigheid verwys het
 • Bedoelde Gebruik van Versoekte Inligting
 • Vrywillige gasteresensies van akkommodasie-instansies
 • Die persoonlike inligting wat hierbo genoem word sal elektronies, deur middel van “cookies” (soos meer volledig hier onder verduidelik) ingesamel word, of vrywillig deur jouself voorsien word.

Gasteresensies van akkommodasie-instansies

LekkeSlaap.co.za kan kliënte vra om akkommodasie-instansies te resenseer nadat hulle daar tuis gegaan het. Hierdie resensies sal altyd vrywillig wees. Deur enige inhoud te laai, in te handig of op enige manier beskikbaar te maak of by te dra in 'n kliëntresensie op die LekkeSlaap.co.za-webtuiste vergun jy LekkeSlaap.co.za 'n onbeperkte, wêreldwye, nie-eksklusiewe, onherroeplike, altyddurende, outeursdeelvrye, volledig opbetaalde, reg om te gebruik, maak, gemaak het, herproduseer, te vertoon, op te voer, te publiseer, op te laai, te pos, te verander, afgeleide werke daarvan te skep, oor te dra, uit te deel, te verkoop, te koop aan te bied en te sub-lisensieer of andersins daardie materiale of inligting of aanpassings daarvan oor te dra, en om derde partye toestemming te gee om sekere dele, of alles van die voorafgenoemde te doen insluitende, maar nie beperk tot, ander die sub-liseniëring te gee om sommige of alles van die voorafgenoemde onbepaald te doen. Jy gee weer en waarborg dat jy voldoende regte in daardie inhoud of inligting het om hierdie regte en lisensies te vergun. Hierbenewens kies jy om afstand te doen van enige toerekeningsregte tot die inhoud wat jy indien.

Hierbenewens, deur inhoud in 'n kliëntresensie op die LekkeSlaap.co.za-webtuiste op te laai, in te dien of op 'n ander manier beskikbaar te maak, vergun jy aan LekkeSlaap.co.za die reg om jou volle naam en geboorteland naby aan die geheel, gedeelte of afleiding van jou ingediende resensieinhoud enige plek op die LekkeSlaap.co.za-webtuiste te vertoon.

Staak e-posse:

Kontak ons asseblief indien jy te eniger tyd wil hê jou inligting moet verwyder word van ons aktiewe databasisse. Dit sal ook vir jou moontlik wees om te eniger tyd uit te teken deur te kliek op die uittekenskakel aan die onderkant van al ons e-poskommunikasies wat jou outomaties van die lys sal verwyder.


Jy kan ons ook kontak by 0869 990 018 of besprekings@lekkeslaap.co.za.
Alternatiewelik kan jy pos stuur na:
Minter House, Otto Close 2
Westlake
Kaapstad
7945

Verspreiding van inligting aan derde partye:

 • Benewens die beleide en prosedures wat ons gebruik om jou data te beskerm, word jou persoonlike data ook beskerm deur die Elektroniese Kommunikasie en Transaksies Wet, 25 van 2002.
 • Onderhewig aan die res van hierdie beleid, sal LekkeSlaap.co.za nie persoonlike inligting met ander derde partye sonder jou toestemming deel nie, tensy deur wetstoepassingaksie, dagvaarding of toepaslike wet of regulasie genoop word om dit te doen.
 • LekkeSlaap.co.za verhuur, verkoop, leen of versprei nie inligting wat deur jou verskaf is aan derde partye nie, behalwe in die volgende gevalle:
  • As jy 'n bespreking of 'n besprekingsnavraag by 'n onderneming maak sal ons al die nodige inligting wat nodig is vir die bespreking om verwerk te word aan die instansie voorsien. Dit sluit in, maar is nie beperk tot:
   • Jou voornaam en van.
   • Jou kontakbesonderhede, e-posadres en/of telefoonnommer.
   • Jou land van oorsprong.
  • Enige inhoud wat jy aan ons voorsien met betrekking tot beskrywings van streke, toeriste-aktiwiteite of toeriste-geleenthede in ons “wiki”-bladsye mag, op ons eie diskresie, vir die publiek sigbaar gemaak word op ons webtuiste (sien “wiki-ooreenkoms”).
  • Enige resensie wat jy oor ons webtuiste, akkommodasie-instansie, toeriste-aktiwiteit, toeriste-geleentheid of geografiese streek doen kan, op ons eie diskresie, sigbaar gemaak word aan die publiek.
 • Persoonlike inligting wat aan LekkeSlaap.co.za gee is kan oor staats- en landsgrense geneem word vir die doeleindes van die konsolidasie en stoor van data en vereenvoudigde bestuur van kliënte-inligting. Van die lande waarna jou persoonlike inligting gestuur word voorsien nie noodwendig dieselfde statutêre beskerming van jou data as Suid-Afrika nie.
 • LekkeSlaap.co.za is geregtig om hierdie inligting bekend te maak aan sy filiale en geaffilieerdes en daardie verskaffers wat deur LekkeSlaap.co.za genader word om data namens LekkeSlaap.co.za te verwerk. LekkeSlaap.co.za kan, verder, ook saam met 'n ander sake-entiteit smelt of aangekoop word deur so 'n entiteit of organisasie. In so 'n geval is LekkeSlaap.co.za geregtig om sommige of al jou persoonlike inligting met die entiteit wat LekkeSlaap.co.za aankoop of waarmee LekkeSlaap saamsmelt (wat hierdie inligting op geen ander manier as vir die doeleindes soos uiteengesit in hierdie beleid mag gebruik nie) te deel. LekkeSlaap.co.za sal nie aanspreeklik wees vir enige verlies of skade van enige aard wat voortspruit uit onbedoelde gebruik van enige inligting wat aan so 'n aankopende of saamsmeltende entiteit voorsien is nie.
 • Deur te blaai op hierdie webtuiste en elektronies met LekkeSlaap.co.za te kommunikeer erken en gee jy toestemming dat ons jou persoonlike data op hierdie manier kan oordra en verwerk en dat hierdie inligting op die bogenoemde manier gebruik kan word.

Kredietkaart en Privaatheid:

 • Behalwe soos anders bepaal deur hierdie beleid, geld die reëls, prosesse en prosedures van PayGate (Edms.) Bpk. en die relevante bank wat betaal, die transaksie goedkeur en kaart-agentskap vir alle betalings en transaksies wat op hierdie webtuiste gedoen word en jou regte, verpligtinge met betrekking tot betalings wat aan of deur jou verskuldig is, sal daarvolgens bestuur word. Ons het alle moontlike maatreëls in plek om te verseker dat kredietkaartbetalings op LekkeSlaap.co.za veilig is. Die primêre maatreëls wat hierdie sekuriteit verseker sien as volg daaruit:
  • Kredietkaart-transaksies sal verkry word vir LekkeSlaap.co.za via PayGate (Edms.) Bpk. wat die goedgekeurde betaaltoegangspoort is vir Standard Bank van Suid-Afrika.
  • Ons stoor nie kredietkaartbesonderhede op ons stelsel nie. Ons stuur eenvoudig die kredietkaartdetails aan PayGate (Edms.) Bpk. wat die transaksie goedkeur sonder om dit op ons stelsel te stoor. Besoek www.paygate.co.za vir meer inligting oor PayGate.
  • LekkeSlaap.co.za en PayGate (Edms.) Bpk. gebruik die strengste tipe enkodering, genaamd Secure Socket Layer 3 (SSL3). Geen kredietkaartbesonderhede sal ooit via onveilige maniere soos e-pos gestuur word nie. Besoek gerus www.paygate.co.za om hulle sekuriteitsertifikaat en sekuriteitsbeleid te besigtig.
 • Indien jy verlies, skade of aanspreeklikheid aangaan, nieteenstaande LekkeSlaap.co.za se voldoening aan die bogenoemde primêre maatreëls, vrywaar jy hiermee en hou LekkeSlaap.co.za nie verantwoordelik vir enige verlies, skade of aanspreeklikheid van welke aard ook al wat voortspruit uit betalings en transaksies wat op hierdie webtuiste gedoen word nie.

Kliënte-navolging:

Ten einde 'n beter diens aan ons kliënte te kan lewer behou ons die reg voor om:

 • Jou bewegings op hierdie webtuiste na te spoor, jou bewegings op hierdie webtuiste te analiseer deur gebruik te maak van 3de party-instrumente wat “Google Analytics” insluit, maar nie beperk is tot dit nie, en saam te werk met 3de party naspoordienste soos “Google Adwords”, maar dit is nie beperk tot laasgenoemde nie. Enige samewerking/meewerking met 'n 3de party word gedoen in die vertroue dat jou privaatheid toepaslik beskerm sal word.
 • Gebruik te maak van “cookies”: “Cookies” is klein stukkies data wat deur jou webblaaier gestoor word op jou rekenaar. As jy LekkeSlaap.co.za besoek sal ons jou rekenaar voorsien van 'n “cookie” om te stoor. Dit laat ons toe om jou te identifiseer as jy hierdie webtuiste by volgende geleenthede weer besoek. Sodoende kan ons jou blaai-ervaring beter aanpas by jou voorkeure. Om hierdie rede kan dit wees dat sekere eienskappe van LekkeSlaap.co.za nie reg werk as “cookies” afgeskakel is nie. In sekere gevalle sal 3de party-dienste waarvan die webtuiste gebruik maak, soos byvoorbeeld Google Adwords, ook van “cookies” gebruik maak om jou na te spoor op LekkeSlaap.co.za ten einde jou gebruikerservaring en/of advertensie-prestasie te verbeter.
 • IP-inligting in te samel: Wanneer jy die LekkeSlaap.co.za-webtuiste binnegaan samel ons jou IP-adres in. Hierdie adres identifiseer jou internetdiensverskaffer, maar identifiseer jou nie as 'n individu nie. Ons kan ook jou domeinnaam-adres, die tipe webblaai-sagteware wat jy gebruik, die tipe bedryfstelsel wat jy gebruik en die BA van die webblad waarvanaf jy hierdie webtuiste bereik het, insamel. Hierdie inligting word deur LekkeSlaap.co.za gebruik om jou gebruikerservaring op hierdie webtuiste te verbeter of in stand te hou en vir algemene statististiese doeleindes. LekkeSlaap.co.za besit en behou alle regte voor tot nie-persoonlike statsitiese inligting wat deur LekkeSlaap.co.za ingesamel en saamgestel word.

Toepaslikheid:

Hierdie privaatheidsbeleid is net op LekkeSlaap.co.za van toepassing. Die LekkeSlaap.co.za-webtuiste kan hiperskakels na of van ander webtuistes ('geskakelde webtuistes') bevat wat nie onder beheer van LekkeSlaap.co.za of onder die bestuur val van hierdie privaatheidsbeleid is nie. Dit is jou verantwoordelikheid om hierdie geskakelde webtuistes se privaatheidsbeleide na te gaan en LekkeSlaap.co.za sal nie aanspreeklik wees vir die breuk van enige van hierdie privaatheidsbeleide deur die eienaars van hierdie geskakelde webtuistes nie. Daarnaas impliseer sulke hiperskakels nie dat LekkeSlaap.co.za die inhoud, produkte en/of dienste van hierdie geskakelde webtuistes onderskryf, daarmee saamstem of ondersteun nie. LekkeSlaap.co.za is geensins verantwoordelik vir die inhoud of die privaatheid en sekuriteitsbeleide wat deur die geskakelde webtuistes ingespan word nie.

Toegang, Akkuraatheid & Wysiging van Data:

 • LekkeSlaap.co.za sal redelike pogings aanwend om al jou persoonlike inligting akkuraat te hou. Jy sal altyd voorsien word van toegang tot hierdie inligting en die geleentheid om dit te laat korrigeer. Ons sal seker maak dat alle onakkuraathede of onvolledige inligting so gou as moontlik gekorrigeer word.
 • Redelike stappe sal geneem word om jou identiteit te bevestig voordat jy toegang tot jou inligting gegee word. As jy wil hê jou persoonlike inligting moet geskrap word van ons rekords, sal ons seker maak, met kennisgewing deur jou, dat dit so gou as redelik moontlik onder die omstandighede gedoen word.

Sekuriteit:

LekkeSlaap.co.za sal alle redelike stappe neem om jou persoonlike inligting te beskerm. In die onwaarskynlike geval dat die sekuriteit van jou persoonlike inligting wat in ons besit is in die gedrang kom, sal ons jou so gou as redelik moontlik onder die omstandighede daarvan in kennis stel.

Wysiging van hierdie beleid:

LekkeSlaap.co.za behou die reg voor om hierdie beleid te enige tyd te wysig sonder vooraf kennisgewing. Enige veranderinge van so 'n aard sal op hierdie bladsy aangebring word. Lees asseblief hierdie gebruikersooreenkoms sorgvuldig deur aangesien jou gebruik van hierdie webtuiste impliseer dat jy enige veranderings aanvaar (wat in werking sal tree sodra dit op die webtuiste geplaas word) as jy voortgaan om hierdie webtuiste te gebruik nadat dit geplaas is.

Bystand:

 • E-pos: besprekings@lekkeslaap.co.za
 • Telefoon: 0869 990 018Besprekingsterme en -voorwaardes – Suid-Afrikaanse Instansies

Inligting oor Maatskappy:

Hierdie gebruikersooreenkoms stel sekere terme en voorwaardes van gebruik met betrekking tot die webtuiste beskikbaar by http://www.lekkeslaap.co.za ("die LekkeSlaap.co.za-webtuiste" of "hierdie webtuiste") wat deur TravelGround (Pty) Ltd. besit en bedryf word, gebaseer in Suid-Afrika handeldrywend as LekkeSlaap.co.za (registrasienommer 2013/076256/07) (hierna genoem “LekkeSlaap.co.za”) met lede Jonathan Womersley, Justin Womersley, David McLennan en Marcel Van de Ghinste.

Aanvaarding van Gebruikersooreenkoms:

Hierdie ooreenkoms is geldig, bindend en afdwingbaar op alle persone met toegang tot hierdie webtuiste of 'n gedeelte daarvan. Lees asseblief hierdie gebruikersooreenkoms sorgvuldig deur aangesien jou gebruik van hierdie webtuiste impliseer dat jy die gebruikersooreenkoms aanvaar en gebind word daardeur. Verlaat die LekkeSlaap.co.za-webtuiste onmiddellik as jy nie die bepalings van hierdie gebruikersooreenkoms aanvaar nie aangesien verdere gebruik jou outomaties bind tot hierdie gebruikersooreenkoms, ondanks enige verskille wat jy met die terme van hierdie beleid mag hê.

Breedvoerige beskrywing van goedere en/of dienste:

LekkeSlaap.co.za is 'n besigheid in die Suid-Afrikaanse toerismebedryf wat akkommodasie aanlyn bemark.

Aflewerbeleid:

Akkommodasie-aanvrae sal, onderhewig aan ontvangs van betaling, verwerk word binne 'n uur vandat dit ontvang en bevestig is deur middel van 'n e-pos aan jou wat jou besprekings-ID bevat.

Kansellasie- en Terugbetalingsbeleid:

 • Elke akkommodasie-instansie op die LekkeSlaap.co.za-webtuiste het sy eie kansellasiebeleid. Hierdie beleid sal sigbaar wees aan jou gedurende die besprekingsproses en is wetlik bindend.
 • By ontvangs van skriftelike instruksie van jou om die bespreking te kanselleer, sal enige bedrag wat aan jou verskuldig is deur die betrokke akkommodasie-instansie, in terme van sy kansellasiebeleid, aan LekkeSlaap.co.za betaal word, waarna ons die ontvangde terugbetaling binne 3 werksdae sal doen nadat ons dit ontvang het. Laat kansellasies sal onderhewig wees aan die terme en voorwaardes van die relevante akkommodasie-instansie se kansellasiebeleid en LekkeSlaap.co.za sal nie onder enige verpligting wees om enige betalings aan jou te maak in die geval dat jy nie geregtig is tot 'n terugbetaling in terme van die terme en voorwaardes van die betrokke akkommodasie-instansie se kansellasiebeleid nie.

Dubbelbesprekings:

Indien die akkommodasie-instansie meer as een bespreking vir dieselfde akkommodasieruimte gedurende dieselfde tyd aanvaar, en ten minste een van hierdie besprekings deur LekkeSlaap.co.za bespreek is, breuk die akkommodasie-instansie kontrak met LekkeSlaap.co.za. In so 'n geval word van die akkommodasie-instansie vereis om, in terme van die kontrak tussen LekkeSlaap.co.za en die akkommodasie-instansie, geskikte/toepaslike alternatiewe akkommodasie aan jou te bied. As die akkommodasie-instansie versuim om dit te doen, sal LekkeSlaap.co.za dit namens die instansie doen, of jou ten volle terugbetaal. Die bogenoemde kontrak tussen LekkeSlaap.co.za en die akkommodasie-instansie stipuleer dat die betrokke akkommodasie-instansie aanspreeklik is vir 'n swaar boete indien dit meer as een bespreking vir dieselfde akkommodasieruimte aanvaar vir dieselfde tydperk. Hierdie boetes is beduidend genoeg om te verseker dat kontrabreuk van hierdie aard nie gereeld plaasvind nie.

Betalingswyses wat aanvaar word:

Betalings kan gemaak word via Visa- of Masterkredietkaart.

Kredietkaartverkryging en sekuriteit:

Behalwe soos anders bepaal deur hierdie beleid, geld die reëls, prosesse en prosedures van PayGate (Edms.) Bpk. en die relevante bank wat betaal, goedkeuringsbank en kaart-agentskap vir alle betalings en transaksies wat op hierdie webtuiste gedoen word en jou regte en verpligtinge met betrekking tot betalings wat aan- of deur jou verskuldig is sal daarvolgens bestuur word. Ons het alle moontlike maatreëls daargestel om te verseker dat kredietkaartbetalings op LekkeSlaap.co.za veilig is. Die primêre maatreëls wat daargestel is om hierdie sekuriteit te verseker sien as volg daaruit:

 • Kredietkaart-transaksies sal verkry word vir LekkeSlaap.co.za via PayGate (Edms.) Bpk. wat die goedgekeurde betaaltoegangspoort is vir Standard Bank van Suid-Afrika.
 • Ons stoor nie kredietkaartbesonderhede op ons stelsel nie. Ons stuur eenvoudig die kredietkaartdetails aan PayGate (Edms.) Bpk. wat die transaksie goedkeur sonder om dit op ons stelsel te stoor. Besoek www.paygate.co.za vir meer inliginting oor PayGate.
 • LekkeSlaap.co.za en PayGate (Edms.) Bpk. gebruik die strengste tipe enkodering, genaamd Secure Socket Layer 3 (SSL3). Geen kredietkaartbesonderhede sal ooit via onveilige maniere soos e-pos gestuur word nie. Besoek gerus www.paygate.co.za om hulle sekuriteitsertifikaat en sekuriteitsbeleid te besigtig.
 • Indien jy verlies, skade of aanspreeklikheid aangaan, nieteenstaande LekkeSlaap.co.za se voldoening aan die bogenoemde primêre maatreëls, vrywaar jy hiermee en hou LekkeSlaap.co.za nie verantwoordelik vir enige verlies, skade of aanspreeklikheid van welke aard ook al wat voortspruit uit betalings en transaksies wat op hierdie webtuiste gedoen word nie.

Handelaarafsetpuntland en transaksie-geldeenheid:

Die handelaarafsetpuntland wanneer betalingsopsies aan die kredietkaarthouer voorgehou word is Suid-Afrika. Die transaksie-eenheid is Suid-Afrikaanse Rand (ZAR).

Land van domisilie:

Hierdie webtuiste is onderhewig aan die wette van Suid-Afrika en LekkeSlaap.co.za kies as sy domicilium citandi et executandi vir alle doeleindes onder hierdie ooreenkoms, hetsy ten opsigte van hofproses, kennisgewing, of ander dokumentasie of kommunikasie van welke aard ook al, Minter House, Otto Close 2, 7945, Westlake, Kaapstad, Suid-Afrika.

Variasie:

LekkeSlaap.co.za behou die reg voor om hierdie ooreenkoms of enige gedeelte daarvan te eniger tyd sonder vooraf kennisgewing of regverdiging te verander. Enige wysigings van hierdie aard sal op hierdie bladsy aangetoon word. Lees asseblief hierdie gebruikersooreenkoms sorgvuldig deur aangesien jou gebruik van hierdie webtuiste impliseer dat jy enige veranderings aanvaar (wat in werking sal tree sodra dit op die webtuiste geplaas word) as jy voortgaan om hierdie webtuiste te gebruik nadat dit geplaas is.

© LekkeSlaap.co.za